Coin TV

CONNECT WITH COINF

COINF TWITTER ECOSYSTEM

  • Twitter CoinF: Chia sẻ các thông tin insights tổng quan multi-chain và danh sách đầu tư của các quỹ, chia sẻ cơ hội kiếm tiền từ Airdrop, Test-net, Node validator,..
  • Hệ thống Twitter Journal: Cung cấp thông tin tổng quát, insights, tin tức mới nhất ở các hệ sinh thái.